073 640 08 00

Algemene voorwaarden


Artikel 1. Toepasselijkheid


 • 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Zonweringplaats.nl (hierna te noemen Zonweringplaats) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
 • 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 • 1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 • 1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Zonweringplaats worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Zonweringplaats ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten


 • 2.1 Alle aanbiedingen van Zonweringplaats zijn vrijblijvend en Zonweringplaats behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 • 2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Zonweringplaats. Zonweringplaats is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Zonweringplaats dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.
 • 2.3 De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Zonweringplaats op Internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Zonweringplaats kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Zonweringplaats is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.


Artikel 3. Prijzen en betalingen


 • 3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 • 3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie contant.
 • 3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Zonweringplaats bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Zonweringplaats haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incasso kosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Zonweringplaats om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen, alsmede alle kosten van gerechtelijke incasso zoals kosten deurwaarder en advocaat.
 • 3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Zonweringplaats gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
 • 3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien(10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Zonweringplaats.
 • 3.6 Zonweringplaats heeft het recht voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van de bestelling zoals het vragen van een vooruitbetaling.
 • 3.7 Door het plaatsen van een bestelling machtigt u Zonweringplaats onherroepelijk om indien nodig uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke basisadministratie dan wel enig ander daartoe bestemd register.


Artikel 4. Levering


 • 4.1 De door Zonweringplaats opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
 • 4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
 • 4.3 U bent verplicht Zonweringplaats van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen schriftelijk dan wel per e-mail. Zolang Zonweringplaats geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Zonweringplaats bekende adres. Door het plaatsen van een bestelling machtigt u Zonweringplaats om indien nodig uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud


 • 5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Zonweringplaats verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico terzake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten


 • 6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Zonweringplaats geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 • 6.2 Zonweringplaats garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken openig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid


 • 7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Zonweringplaats daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen tien (10) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
 • 7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Zonweringplaats de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 • 7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen tien (10) dagen na aflevering aan Zonweringplaats te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.


Artikel 8. Garantie


 • 8.1 Behoudens afzonderlijk verstrekte garantie op een specifiek goed, verleent Zonweringplaats gedurende één jaar na leveringsdatum aan u garantie tegen materiaal- en/of constructiefouten van geleverde goederen, zulks op voorwaarde dat door u is voldaan aan de door Zonweringplaats verstrekte behandelings-, gebruiks- en verwerkingsvoorschriften, alsmede aan eisen van vakkundige bewerking en normaal gebruik en toepassing; zulks desgewenst door u ten genoege van Zonweringplaats aan te tonen. Voor garantiegevallen buiten Nederland, echter binnen België, Luxemburg en de Bondsrepubliek Duitsland komen de reis- en verblijfkosten van de medewerkers van Zonweringplaats en/of de transportkosten van de vervangende goederen voor rekening van u.
 • 8.2 Uitgesloten zijn goederen, die door Zonweringplaats worden doorgeleverd. Voor deze goederen zullen een zelfde termijn en voorwaarden worden aangehouden, zoals die door leveranciers van Zonweringplaats zijn vastgesteld.
 • 8.3 De aansprakelijkheid van Zonweringplaats kan nimmer het factuurbedrag van het geleverde goed te boven gaan, en is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed, dan wel gehele of gedeeltelijke vervanging daarvan, zulks ter beoordeling van Zonweringplaats en naar keuze uit te voeren ter plaatse of aan de fabriek.
 • 8.4 Zonweringplaats is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan de zijde van u of derden opgekomen in verband met door Zonweringplaats geleverde goederen en/of diensten.
 • 8.5 Garantie op de door Zonweringplaats geleverde goederen en/of door Zonweringplaats uitgevoerde werken worden slechts verleend, indien en voor zover bepaaldelijk schriftelijk door Zonweringplaats verleend, en strekt zich nooit verder uit, dan de garantie, zoals deze door de producent, c.q. importeur, c.q. leverancier van de grondstoffen en materialen wordt gegeven. De garantie wordt slechts verleend op eventuele fouten en/of defecten in de samenstelling van de door Zonweringplaats vervaardigde materialen en producten, dan wel in door Zonweringplaats uitgevoerde werken en strekt zich slechts uit tot het kosteloos vervangen der ondeugdelijke goederen, c.q. het kosteloos heruitvoeren van ondeugdelijk werk.
 • 8.6 In geval van grondstofleveranties wordt het voorbehoud gemaakt, dat per eenheid of per partijkleur- of graderingverschillen kunnen voorkomen.
 • 8.7 De garantie vervalt indien de door Zonweringplaats geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld en/of verwerkt. Indien de garantie betreft door Zonweringplaats uitgevoerde werken, vervalt de garantie indien de aanwezige voorzieningen en/of hoedanigheid van de te bewerken materialen ongeschikt of minder geschikt zijn, zomede in geval van onoordeelkundig gebruik door u of door u aangetrokken derden.
 • 8.8 U bent verantwoordelijk voor de uiteindelijke beoordeling of de bevestigingsmontageplaatsen van uit te voeren werken geschikt zijn voor applicatie, ongeacht eventueel door Zonweringplaats gegeven adviezen of beoordelingen.
 • 8.9 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde goederen of uitgevoerd werk, alsmede tijdig onderhoud. Wanneer u bij het betrekken van nieuwbouw objecten, tegen het advies van Zonweringplaats in, bepaalde werkzaamheden wil doen verrichten of beletten, is elke reclame hierop uitgesloten, mits schriftelijk anders overeengekomen.
 • 8.10 Evenmin kunnen reclames geldend gemaakt worden:
  • a. Indien niet door Zonweringplaats aangebrachte bevestigings-montageplaatsen onvoldoende vlak zijn. Indien u Zonweringplaats heeft opgedragen voor het vlakmaken der bevestigingsmontageplaatsen zorg te dragen en Zonweringplaats deze opdracht heeft aangenomen, is Zonweringplaats hiervoor aansprakelijk tenzij Zonweringplaats terzake uitdrukkelijk deze aansprakelijkheid heeft uitgesloten.
  • b. Indien de bevestigings-montageplaatsen niet goed blijvend droog zijn. Aangezien dit laatste niet is vast te stellen, is Zonweringplaats nimmer aansprakelijk voor uit dien hoofde ontstane schade.
  • c. Noch aan verkleuring welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen is of welke volgens de handelsnuance algemeen wordt toegelaten, noch aan ondergeschikte afwijkingen van andere aard kunt u het recht ontlenen op vervanging, herstel of schadevergoeding.
  • d. Het in geringe mate aanwezig zijn van andere dan de overeengekomen stoffen in door Zonweringplaats geleverde materialen ontheft u niet van de verplichting de overeengekomen prijs te betalen. Evenmin zal dit geen aanleiding zijn tot afkeuren van de geleverde goederen.
  • e. Geringe en voor u niet essentiële verschillen in kleur, kwaliteit, hardheid, dikte e.d. kunnen geen redenen zijn tot afkeuring.Afkeuring van één of meerdere exemplaren dan wel eenheden uit geleverde partijen kan niet leiden tot afkeuring van de gehele partij/werkzaamheden.
  • f. Verschillen als bedoeld in de aanhef van dit artikel vallen geheel buiten verantwoordelijkheid van Zonweringplaats daar waar het natuurproducten betreft. Zonweringplaats is derhalve niet aansprakelijk voor bedoelde verschillen en eventueel daaruit voortvloeiende schaden en/of interessen.


 • 8.11 Geen enkele reclame, claim of garantieclaim, geeft u het recht de nakoming van uw verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, achterwege te laten of als vervallen te beschouwen.


Artikel 9. Bestellingen/communicatie


 • 9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Zonweringplaats, dan wel tussen Zonweringplaats en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Zonweringplaats, is Zonweringplaats niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Zonweringplaats


Artikel 10. Overmacht


 • 10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Zonweringplaats ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Zonweringplaats gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 • 10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Zonweringplaats kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 11. Diversen


 • 11.1 Indien u aan Zonweringplaats schriftelijk opgave doet van een adres, is Zonweringplaats gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Zonweringplaats schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 • 11.2 Wanneer door Zonweringplaats gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Zonweringplaats deze Voorwaarden soepel toepast.
 • 11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Zonweringplaats in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoor schrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Zonweringplaats vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 • 11.4 Zonweringplaats is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 • 11.5 De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het Zonweringplaats klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en voor marketingdoeleinden. Vanzelfsprekend gebruikt Zonweringplaats het klantenbestand volgens de regels die zijn opgesteld door de Nederlandse Thuiswinkelorganisatie.


Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


 • 12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland


 

Openingstijden

 • Telefonisch:
 • ma - vrij van 8:00 tot 17:00
 • za van 10:00 tot 16:00

 •  


Copyright 2013 & Zonweringplaats.nl